Ban Quản lý Thư viện

Weekly Hours

  • 星期一 8 giờ sáng - 5 giờ chiều
  • 星期二 8 giờ sáng - 5 giờ chiều
  • 星期三 8 giờ sáng - 5 giờ chiều
  • 星期四 8 giờ sáng - 5 giờ chiều
  • 星期五 8 giờ sáng - 5 giờ chiều
  • 星期六 đóng cửa
  • 星期天 đóng cửa

Cơ quan quản lý Thư viện nằm ở căn hộ 250 của Tòa nhà Văn phòng Lloyd Corporate Plaza. Quản lý thư viện, nhân sự và tổ chức tài chính đều đặt trong Cơ quan quản lý Thư viện.