Phòng Họp Rockwood

17917 SE Stark Street
Portland, OR 97233

(503) 988-5123

Chỗ ngồi tối đa

35 người

Chính sách phòng họp