Phòng Họp Kenton

8226 N Denver Avenue
Portland, OR 97217

(503) 988-5123

Chỗ ngồi tối đa

32 người

Chính sách phòng họp