Hiệu sách Cũ Title Wave

Hiệu sách cũ Title Wave đã đóng cửa.

Weekly Hours

  • 星期一 đóng cửa
  • 星期二 đóng cửa
  • 星期三 đóng cửa
  • 星期四 đóng cửa
  • 星期五 đóng cửa
  • 星期六 đóng cửa
  • 星期天 đóng cửa

Hiệu sách cũ Title Wave đã đóng cửa. chi tiết cho mở lại đang được xác định. Tòa nhà hiện là vị trí của Thư viện Albina.