Thư viện Troutdale

Weekly Hours

  • 星期一 trưa - 8 giờ tối
  • 星期二 trưa - 8 giờ tối
  • 星期三 10 giờ sáng - 6 giờ tối
  • 星期四 10 giờ sáng - 6 giờ tối
  • 星期五 10 giờ sáng - 6 giờ tối
  • 星期六 10 giờ sáng - 6 giờ tối
  • 星期天 trưa - 5 giờ chiều