Thư viện Hillsdale

Weekly Hours

  • 星期一 10 giờ sáng - 6 giờ tối
  • 星期二 10 giờ sáng - 8 giờ tối
  • 星期三 trưa - 8 giờ tối
  • 星期四 trưa - 8 giờ tối
  • 星期五 10 giờ sáng - 6 giờ tối
  • 星期六 10 giờ sáng - 6 giờ tối
  • 星期天 10 giờ sáng - 5 giờ chiều