Thư viện Central

Weekly Hours

  • 星期一 8 giờ sáng - 5 giờ chiều
  • 星期二 8 giờ sáng - 5 giờ chiều
  • 星期三 8 giờ sáng - 5 giờ chiều
  • 星期四 8 giờ sáng - 5 giờ chiều
  • 星期五 8 giờ sáng - 5 giờ chiều
  • 星期六 8 giờ sáng - 5 giờ chiều
  • 星期天 8 giờ sáng - 5 giờ chiều