Tech Help at Central Library

时间

Sat, Nov 27, 2021
11:30 to 12:00

需要报名。

Tech Help logo

We can help you with technology!

¡Podemos ayudarle con la tecnología!

Мы можем помочь вам с технологиями!

Chúng tôi có thể giúp với những câu hỏi về công nghệ!

我们可以为您提供科技辅助!

Meet one-on-one with a friendly, knowledgeable Tech Helper who will help you find answers to questions about mobile devices, websites, getting started with tech, and more.

Sessions will be 30 minutes, and will take place in the Popular Library on the first floor.

  • To sign up, please enter your name, phone number, and email (if you have one).

Not finding a time that works for you? Contact us to get help.


Reúnase individualmente con un Ayudante de Tecnología amigable y experto que le ayudará a encontrar respuestas a preguntas sobre dispositivos móviles, sitios web, cómo comenzar con la tecnología y más.

Las sesiones serán de 30 minutos y se llevarán a cabo en la Biblioteca Popular en el primer piso.

  • Para inscribirse, por favor registre su nombre, número de teléfono y correo electrónico (si tiene uno).

¿No encuentra un horario que le funcione? Comuníquese con nosotros para obtener ayuda.


Персональные встречи с дружелюбным и знающим специалистом, который поможет вам начать работать с техническими устройствами, найти ответы на вопросы о мобильных устройствах, веб-сайтах и многом другом.

Встречи продолжительностью 30 минут будут проходить в отделе Popular Library в Центральной библиотеке (Central Library).

  • Для регистрации введите свое имя, номер телефона и адрес электронной почты, если он у вас имеется.

Если вы не нашли удобное для вас время, свяжитесь с нами и мы поможем.


Gặp trực tiếp, 1 kèm 1 với hỗ trợ viên thân thiện hiểu biết kỹ thuật, để tìm đáp án cho những câu hỏi về thiết bị di động, trang web, làm quen với công nghệ và nhiều sự hỗ trợ nữa.

Giờ hẹn kéo dài 30 phút trong phòng họp Popular Library ở tầng một tại thư viện Central.

  • Để ghi danh, vui lòng nhập tên, số điện thoại và email, nếu có

Không tìm thấy thời gian phù hợp? Liên lạc chúng tôi để được giúp đỡ.

友善又知识渊博的科技辅导员将和您一对一会面,帮助您找到有关移动设备、网站、科技入门等问题的解答。

辅导时间约为 30 分钟,在一楼通俗小说馆内进行。

  • 注册时请输入您的姓名、电话号码、和电子邮箱地址(如有)。

没有找到适合您的时间? 请联系我们以获得帮助。

 

Target audience:

成人

Event type:

电脑班