Giờ đọc truyện tiếng Việt / Vietnamese Storytime

时间

Sun, Feb 02, 2020
11:00 to 11:45

先到先得。

Giờ đọc truyện bằng tiếng việt cho các em tuổi từ 0-6 đi cùng với người lớn.

Storytime presented in Vietnamese for children ages 0-6 years with adult.