Giúp đỡ về Máy Điện toán / Computer Help

时间

Wed, Oct 30, 2019
4:00 to 6:30

先到先得。

Giờ giúp đỡ về máy điện toán gồm có cách dùng danh mục thư viện, thư từ điện tử (email), truy tìm mạng lưới (internet), Word, và những đề tài khác liên hệ với mạng lưới điện tử. Hướng dẫn viên người Việt.  Không cần ghi danh. Xin gọi  503.988.5386.