Sử dụng thư viện

Thư viện Hạt Multnomah làm cuộc sống thêm phong phú bằng cách thúc đẩy các cơ hội đa dạng cho tất cả mọi người để đọc, học tập và kết nối. Tất cả những gì quý vị cần để bắt đầu là một thẻ thư viện. Thẻ thư viện là miễn phí cho cư dân của Hạt Multnomah và nhiều vùng xung quanh.