Gia hạn thư liệu

Quý vị có thể gia hạn hầu hết các tài liệu thư viện và giữ chúng trong một thời gian mượn sách là ba tuần nữa. Nếu một người khác đang đợi để sử dụng một đầu mục, nó không được phép gia hạn.

Gia hạn trực tuyến

Trang Mượn sách My MCL hiển thị tất cả các trang đầu mục quý vị đang mượn của thư viện. Quý vị có thể sử dụng trang này để xem ngày đến hạn, gia hạn mượn sách của mình và đóng góp đánh giá và bình luận. Để gia hạn một đầu mục thông qua My MCL chỉ đơn giản chọn ô bên cạnh đầu mục quý vị muốn gia hạn, sau đó nhấp nút Gia hạn. Các đầu mục được liệt kê trên trang Mượn sách được hiển thị theo thứ tự ngày đến hạn, với các đầu mục quá hạn liệt kê trước, với ngày đến hạn màu đỏ. Một thông báo pop-up sẽ cho quý vị biết nếu quý vị gia hạn thành công.

Gia hạn qua điện thoại hoặc email

Liên hệ chúng tôi.

Gia hạn trực tiếp

Gia hạn các đầu mục tại bất kỳ địa điểm thư viện nào. Để nói chuyện với một nhân viên nói tiếng Việt, hãy đến một trong các địa điểm này.