Sử dụng dịch vụ đặt và nhận sách

  1. Lấy hẹn trên mạng hoặc liên lạc với chúng tôi sau khi nhận được thông báo là thư liệu của quý vị đã có. Các cuộc hẹn cùng ngày chưa có vào lúc này.
  2. Đến thư viện trong giờ hẹn nhận của quý vị. 
  3. Bên ngoài thư viện, vui lòng giữ khoảng cách sáu foot (2m) với người khác và làm theo hướng dẫn của nhân viên. 
  4. Tại cửa, nêu tên và bước ra khỏi bàn nhận thư liệu đặt. 
  5. Nhân viên sẽ đặt thư liệu đặt của quý vị trên bàn nhận và bước ra. 
  6. Mang thư liệu đặt của quý vị về nhà và sử dụng.
  7. Khi quý vị sẵn sàng trả lại các mục, vui lòng bỏ vào thùng trả sách tại bất kỳ thư viện nào.

Các tòa nhà thư viện không mở cửa cho bất kỳ dịch vụ nào khác, bao gồm cả việc sử dụng nhà vệ sinh.  Thư viện sẽ thực hiện các thay đổi khi cần thiết và mở rộng các dịch vụ công cộng và quyền truy cập khác theo thời gian khi hướng dẫn sức khỏe cộng đồng và không gian tiếp xúc cho phép.