Sử dụng dịch vụ đặt và nhận sách

  1. Quý vị không phải làm hẹn trước. Ghé thư viện trong giờ mở cửa để được hỗ trợ.
  2. Chúng tôi đề nghị quý vị nên đeo khẩu trang khi đến thư viện.
  3. Nếu được, xin quý vị mang theo thẻ thư viện khi đến lấy tài liệu.
  4. Mang tài liệu đặt của quý vị về nhà và sử dụng.
  5. Khi quý vị sẵn sàng trả lại tài liệu, vui lòng bỏ vào thùng trả sách tại bất kỳ thư viện nào.