Sử dụng dịch vụ đặt và nhận sách

  1. Gọi 503.988.5123 trong giờ làm việc hoặc trò chuyện với chúng tôi (xem bên dưới) để đặt lịch hẹn nhận các thư liệu đặt của quý vị. Quý vị cũng có thể lên lịch trực tuyến bằng cách nhấp vào liên kết trong email hoặc văn bản thông báo cho quý vị biết rằng thư liệu đặt của quý vị đã sẵn sàng. Các cuộc hẹn nhận cùng ngày hiện thời không có.. 
  2. Đến thư viện trong giờ hẹn nhận của quý vị. 
  3. Bên ngoài thư viện, vui lòng giữ khoảng cách sáu foot (2m) với người khác và làm theo hướng dẫn của nhân viên. 
  4. Tại cửa, nêu tên và bước ra khỏi bàn nhận thư liệu đặt. 
  5. Nhân viên sẽ đặt thư liệu đặt của quý vị trên bàn nhận và bước ra. 
  6. Mang thư liệu đặt của quý vị về nhà và sử dụng.
  7. Khi quý vị sẵn sàng trả lại các mục, vui lòng bỏ vào thùng trả sách tại bất kỳ thư viện nào.

Các tòa nhà thư viện không mở cửa cho bất kỳ dịch vụ nào khác, bao gồm cả việc sử dụng nhà vệ sinh.  Thư viện sẽ thực hiện các thay đổi khi cần thiết và mở rộng các dịch vụ công cộng và quyền truy cập khác theo thời gian khi hướng dẫn sức khỏe cộng đồng và không gian tiếp xúc cho phép.