Sử dụng dịch vụ đặt và nhận sách

  1. Gọi 503.988.5123 để làm hẹn đến nhận sách mà quý vị đã đặt trước. Vui lòng kiểm tra với thư viện nơi sách mà quý vị đặt, đã sẵn sàng để quý vị đến nhận. Thư viện không thể chuyển sách của quý vị đến một thư viện khác.
  2. Đến thư viện của quý vị theo giờ đã hẹn.
  3. Bên ngoài thư viện, xin vui lòng giữ khoảng cách sáu bước (6 feet) với người chung quanh và làm theo chỉ dẫn của nhân viên.
  4. Tại cửa, cho biết tên của quý vị và bước sang bên.
  5. Nhân viên sẽ để sách của quý vị đã đặt trước trên bàn nhận và bước đi.
  6. Quý vị mang sách về nhà và thưởng thức.
  7. Khi quý vị đã sẵn sàng để trả lại sách, xin vui lòng bỏ chúng vào nơi trả sách (Book Return) tại bất kỳ thư viện nào.

Thư viện không mở cửa cho bất kỳ dịch vụ nào khác, kể cả sử dụng nhà vệ sinh. Thư viện sẽ thay đổi khi cần thiết để nhân rộng thêm các dịch vụ công cộng khác và mở cửa dần dần, dựa theo sự hướng dẫn y tế cộng đồng, và việc giữ khoảng cách cho an toàn.