Người cao tuổi sự kiện

Chủ nhật, tháng 2, ngày 17, 2019

10:00 giờ sáng

12:30 giờ chiều

2:00 giờ chiều

Thứ ba, tháng 2, ngày 19, 2019

6:00 giờ chiều

Thứ tư, tháng 2, ngày 20, 2019

2:00 giờ chiều

4:00 giờ chiều

6:00 giờ chiều

Thứ năm, tháng 2, ngày 21, 2019

1:00 giờ chiều

6:00 giờ chiều

Thứ sáu, tháng 2, ngày 22, 2019

11:00 giờ sáng

1:00 giờ chiều

Thư bảy, tháng 2, ngày 23, 2019

10:00 giờ sáng

3:30 giờ chiều

Chủ nhật, tháng 2, ngày 24, 2019

10:00 giờ sáng

12:30 giờ chiều

Thứ hai, tháng 2, ngày 25, 2019

12:30 giờ chiều

1:00 giờ chiều

2:00 giờ chiều

5:30 giờ chiều

6:00 giờ chiều

Thứ ba, tháng 2, ngày 26, 2019

6:00 giờ chiều

Thứ tư, tháng 2, ngày 27, 2019

2:00 giờ chiều

4:00 giờ chiều

6:00 giờ chiều

Thứ năm, tháng 2, ngày 28, 2019

1:00 giờ chiều

6:00 giờ chiều

Thứ sáu, tháng 3, ngày 01, 2019

11:00 giờ sáng

1:00 giờ chiều

Thư bảy, tháng 3, ngày 02, 2019

10:00 giờ sáng

3:30 giờ chiều

Chủ nhật, tháng 3, ngày 03, 2019

10:00 giờ sáng

12:30 giờ chiều

Thứ hai, tháng 3, ngày 04, 2019

12:30 giờ chiều

1:00 giờ chiều

2:00 giờ chiều

5:30 giờ chiều

6:00 giờ chiều

Pages