Người cao tuổi sự kiện

Thứ ba, tháng 1, ngày 26, 2021

5:30 giờ chiều

  • Talk Time tại Online Xem mô tả sự kiện để biết chi tiết đăng ký.

Thứ tư, tháng 1, ngày 27, 2021

3:00 giờ chiều

  • Talk Time tại Online Xem mô tả sự kiện để biết chi tiết đăng ký.

Thứ ba, tháng 2, ngày 02, 2021

5:30 giờ chiều

  • Talk Time tại Online Xem mô tả sự kiện để biết chi tiết đăng ký.

Thứ tư, tháng 2, ngày 03, 2021

3:00 giờ chiều

  • Talk Time tại Online Xem mô tả sự kiện để biết chi tiết đăng ký.

Chủ nhật, tháng 2, ngày 07, 2021

3:00 giờ chiều

Thứ ba, tháng 2, ngày 09, 2021

3:00 giờ chiều

5:30 giờ chiều

  • Talk Time tại Online Xem mô tả sự kiện để biết chi tiết đăng ký.

Thứ tư, tháng 2, ngày 10, 2021

3:00 giờ chiều

  • Talk Time tại Online Xem mô tả sự kiện để biết chi tiết đăng ký.

Chủ nhật, tháng 2, ngày 14, 2021

3:00 giờ chiều

Thứ ba, tháng 2, ngày 16, 2021

5:30 giờ chiều

  • Talk Time tại Online Xem mô tả sự kiện để biết chi tiết đăng ký.

Thứ tư, tháng 2, ngày 17, 2021

3:00 giờ chiều

  • Talk Time tại Online Xem mô tả sự kiện để biết chi tiết đăng ký.

Thứ ba, tháng 2, ngày 23, 2021

5:30 giờ chiều

  • Talk Time tại Online Xem mô tả sự kiện để biết chi tiết đăng ký.

Thứ tư, tháng 2, ngày 24, 2021

3:00 giờ chiều

  • Talk Time tại Online Xem mô tả sự kiện để biết chi tiết đăng ký.