Thiếu niên sự kiện

Thứ tư, tháng 1, ngày 29, 2020

4:00 giờ chiều

Thứ tư, tháng 2, ngày 05, 2020

4:00 giờ chiều

Thứ tư, tháng 2, ngày 12, 2020

4:00 giờ chiều

Thứ tư, tháng 2, ngày 19, 2020

4:00 giờ chiều

Thứ tư, tháng 2, ngày 26, 2020

4:00 giờ chiều

Thứ tư, tháng 3, ngày 04, 2020

4:00 giờ chiều

Thứ tư, tháng 3, ngày 11, 2020

4:00 giờ chiều

Chủ nhật, tháng 3, ngày 15, 2020

3:00 giờ chiều

Thứ tư, tháng 3, ngày 18, 2020

4:00 giờ chiều

Thứ tư, tháng 3, ngày 25, 2020

4:00 giờ chiều

Thứ tư, tháng 4, ngày 01, 2020

4:00 giờ chiều

Thứ hai, tháng 4, ngày 06, 2020

12:30 giờ chiều

Thứ tư, tháng 4, ngày 08, 2020

4:00 giờ chiều

Thứ hai, tháng 4, ngày 13, 2020

12:30 giờ chiều

Thứ tư, tháng 4, ngày 15, 2020

4:00 giờ chiều

Chủ nhật, tháng 4, ngày 19, 2020

3:00 giờ chiều

Thứ hai, tháng 4, ngày 20, 2020

11:30 giờ sáng

12:30 giờ chiều

Thứ tư, tháng 4, ngày 22, 2020

4:00 giờ chiều

Thứ hai, tháng 4, ngày 27, 2020

11:30 giờ sáng

12:30 giờ chiều

Thứ tư, tháng 4, ngày 29, 2020

4:00 giờ chiều

Thứ hai, tháng 5, ngày 04, 2020

11:30 giờ sáng

Thứ hai, tháng 5, ngày 11, 2020

11:30 giờ sáng