Thiếu niên sự kiện

Thứ tư, tháng 6, ngày 20, 2018

4:00 giờ chiều

Thứ hai, tháng 6, ngày 25, 2018

12:30 giờ chiều

Thứ tư, tháng 6, ngày 27, 2018

4:00 giờ chiều

Thứ hai, tháng 7, ngày 02, 2018

12:30 giờ chiều

Thứ hai, tháng 7, ngày 09, 2018

12:30 giờ chiều

Thứ tư, tháng 7, ngày 11, 2018

4:00 giờ chiều

Thứ hai, tháng 7, ngày 16, 2018

12:30 giờ chiều

Thứ tư, tháng 7, ngày 18, 2018

4:00 giờ chiều

Thứ hai, tháng 7, ngày 23, 2018

12:30 giờ chiều

Thứ tư, tháng 7, ngày 25, 2018

4:00 giờ chiều

Thứ hai, tháng 7, ngày 30, 2018

12:30 giờ chiều

Thứ tư, tháng 8, ngày 01, 2018

4:00 giờ chiều

Thứ hai, tháng 8, ngày 06, 2018

12:30 giờ chiều

Thứ tư, tháng 8, ngày 08, 2018

4:00 giờ chiều

Thứ hai, tháng 8, ngày 13, 2018

12:30 giờ chiều

Thứ tư, tháng 8, ngày 15, 2018

4:00 giờ chiều

Thứ hai, tháng 8, ngày 20, 2018

12:30 giờ chiều

Thứ tư, tháng 8, ngày 22, 2018

4:00 giờ chiều

Thứ hai, tháng 8, ngày 27, 2018

12:30 giờ chiều

Thứ tư, tháng 8, ngày 29, 2018

4:00 giờ chiều