Offsite sự kiện

Thứ tư, tháng 6, ngày 26, 2019

2:30 giờ chiều

Thư bảy, tháng 6, ngày 29, 2019

1:30 giờ chiều

Thứ năm, tháng 7, ngày 18, 2019

2:00 giờ chiều

Thư bảy, tháng 7, ngày 20, 2019

12:00 giờ chiều

Thư bảy, tháng 8, ngày 31, 2019