Offsite sự kiện

Thư bảy, tháng 8, ngày 31, 2019

Chủ nhật, tháng 9, ngày 01, 2019

12:00 giờ chiều

Thứ ba, tháng 9, ngày 24, 2019

7:00 giờ chiều

Thứ hai, tháng 10, ngày 21, 2019

7:00 giờ chiều

Thứ hai, tháng 11, ngày 25, 2019

7:00 giờ chiều