Community Services sự kiện

Thứ sáu, tháng 9, ngày 22, 2017

11:00 giờ sáng

1:00 giờ chiều

Thư bảy, tháng 9, ngày 23, 2017

1:00 giờ chiều

3:30 giờ chiều

4:00 giờ chiều

Chủ nhật, tháng 9, ngày 24, 2017

12:30 giờ chiều

3:00 giờ chiều

Thứ hai, tháng 9, ngày 25, 2017

1:00 giờ chiều

6:00 giờ chiều

Thứ ba, tháng 9, ngày 26, 2017

12:00 giờ chiều

1:00 giờ chiều

2:30 giờ chiều

5:00 giờ chiều

6:00 giờ chiều

Thứ tư, tháng 9, ngày 27, 2017

5:30 giờ chiều

6:00 giờ chiều

Thứ năm, tháng 9, ngày 28, 2017

12:00 giờ chiều

2:30 giờ chiều

4:00 giờ chiều

6:00 giờ chiều

Thứ sáu, tháng 9, ngày 29, 2017

11:00 giờ sáng

1:00 giờ chiều

Thư bảy, tháng 9, ngày 30, 2017

1:00 giờ chiều

3:30 giờ chiều

4:00 giờ chiều

Chủ nhật, tháng 10, ngày 01, 2017

12:30 giờ chiều

2:30 giờ chiều

3:00 giờ chiều

Thứ hai, tháng 10, ngày 02, 2017

12:00 giờ chiều

1:00 giờ chiều

5:45 giờ chiều

6:00 giờ chiều

Thứ ba, tháng 10, ngày 03, 2017

12:00 giờ chiều

1:00 giờ chiều

2:30 giờ chiều

5:00 giờ chiều

Pages