Central Library Computer Learning Center sự kiện

Thư bảy, tháng 1, ngày 20, 2018

Thư bảy, tháng 2, ngày 03, 2018

Chủ nhật, tháng 2, ngày 04, 2018

10:00 giờ sáng

Thứ ba, tháng 2, ngày 06, 2018

12:30 giờ chiều

Thư bảy, tháng 2, ngày 10, 2018

10:30 giờ sáng

Chủ nhật, tháng 2, ngày 11, 2018

10:00 giờ sáng

Thư bảy, tháng 2, ngày 17, 2018

Chủ nhật, tháng 2, ngày 18, 2018

10:00 giờ sáng

Thư bảy, tháng 2, ngày 24, 2018

10:30 giờ sáng

Chủ nhật, tháng 2, ngày 25, 2018

10:00 giờ sáng

Thư bảy, tháng 3, ngày 03, 2018

10:00 giờ sáng

Chủ nhật, tháng 3, ngày 04, 2018

10:00 giờ sáng

Thư bảy, tháng 3, ngày 10, 2018

10:30 giờ sáng

Chủ nhật, tháng 3, ngày 11, 2018

10:00 giờ sáng

Thư bảy, tháng 3, ngày 17, 2018

10:00 giờ sáng

Chủ nhật, tháng 3, ngày 18, 2018

10:00 giờ sáng

Thứ hai, tháng 3, ngày 19, 2018

1:30 giờ chiều

Chủ nhật, tháng 3, ngày 25, 2018

10:00 giờ sáng

Thứ hai, tháng 3, ngày 26, 2018

12:00 giờ chiều

Chủ nhật, tháng 4, ngày 01, 2018

10:00 giờ sáng

Thư bảy, tháng 4, ngày 07, 2018

10:00 giờ sáng

Chủ nhật, tháng 4, ngày 08, 2018

10:00 giờ sáng

Thứ tư, tháng 4, ngày 11, 2018

4:00 giờ chiều

Thư bảy, tháng 4, ngày 14, 2018

10:30 giờ sáng

Chủ nhật, tháng 4, ngày 15, 2018

10:00 giờ sáng

Thứ năm, tháng 4, ngày 19, 2018

2:30 giờ chiều

Thư bảy, tháng 4, ngày 21, 2018

10:00 giờ sáng

Thứ tư, tháng 4, ngày 25, 2018

12:30 giờ chiều