St. Johns Meeting Room sự kiện

Thứ ba, tháng 1, ngày 23, 2018

6:00 giờ chiều

Thứ năm, tháng 1, ngày 25, 2018

3:30 giờ chiều

Thư bảy, tháng 1, ngày 27, 2018

12:00 giờ chiều

Thứ năm, tháng 2, ngày 01, 2018

3:30 giờ chiều

Chủ nhật, tháng 2, ngày 04, 2018

Thứ năm, tháng 2, ngày 08, 2018

3:30 giờ chiều

Thư bảy, tháng 2, ngày 10, 2018

12:00 giờ chiều

Chủ nhật, tháng 2, ngày 11, 2018

2:00 giờ chiều

Thứ hai, tháng 2, ngày 12, 2018

6:30 giờ chiều

Thứ ba, tháng 2, ngày 13, 2018

1:00 giờ chiều

6:00 giờ chiều

Thứ năm, tháng 2, ngày 15, 2018

3:30 giờ chiều

Chủ nhật, tháng 2, ngày 18, 2018

2:00 giờ chiều

Thứ năm, tháng 2, ngày 22, 2018

3:30 giờ chiều

Chủ nhật, tháng 2, ngày 25, 2018

2:00 giờ chiều

Thứ ba, tháng 2, ngày 27, 2018

6:00 giờ chiều

Thứ hai, tháng 3, ngày 12, 2018

6:30 giờ chiều

Thứ ba, tháng 3, ngày 13, 2018

1:00 giờ chiều

Thứ hai, tháng 4, ngày 09, 2018

6:30 giờ chiều

Thứ ba, tháng 4, ngày 10, 2018

1:00 giờ chiều

Thứ ba, tháng 5, ngày 08, 2018

1:00 giờ chiều

Thứ hai, tháng 5, ngày 14, 2018

6:30 giờ chiều

Thứ hai, tháng 6, ngày 11, 2018

6:30 giờ chiều

Thứ ba, tháng 6, ngày 12, 2018

1:00 giờ chiều

Thứ hai, tháng 7, ngày 09, 2018

6:30 giờ chiều

Thứ ba, tháng 7, ngày 10, 2018

1:00 giờ chiều