Grades 9-12 sự kiện

Thứ năm, tháng 1, ngày 20, 2022

4:00 giờ chiều

Thứ ba, tháng 1, ngày 25, 2022

4:00 giờ chiều

7:00 giờ chiều

Thứ tư, tháng 1, ngày 26, 2022

4:00 giờ chiều

Thứ năm, tháng 1, ngày 27, 2022

4:00 giờ chiều

Thứ ba, tháng 2, ngày 01, 2022

4:00 giờ chiều

Thứ tư, tháng 2, ngày 02, 2022

4:00 giờ chiều

Thứ năm, tháng 2, ngày 03, 2022

4:00 giờ chiều

Thứ ba, tháng 2, ngày 08, 2022

4:00 giờ chiều

Thứ tư, tháng 2, ngày 09, 2022

4:00 giờ chiều

Thứ năm, tháng 2, ngày 10, 2022

4:00 giờ chiều

Thứ ba, tháng 2, ngày 15, 2022

4:00 giờ chiều

Thứ tư, tháng 2, ngày 16, 2022

4:00 giờ chiều

Thứ năm, tháng 2, ngày 17, 2022

4:00 giờ chiều

Thứ ba, tháng 2, ngày 22, 2022

4:00 giờ chiều

7:00 giờ chiều

Thứ tư, tháng 2, ngày 23, 2022

4:00 giờ chiều

Thứ năm, tháng 2, ngày 24, 2022

4:00 giờ chiều

Thứ ba, tháng 3, ngày 01, 2022

4:00 giờ chiều

Thứ tư, tháng 3, ngày 02, 2022

4:00 giờ chiều

Thứ năm, tháng 3, ngày 03, 2022

4:00 giờ chiều

Thứ tư, tháng 3, ngày 09, 2022

4:00 giờ chiều

Thứ năm, tháng 3, ngày 10, 2022

4:00 giờ chiều

Thứ tư, tháng 3, ngày 16, 2022

4:00 giờ chiều

Thứ năm, tháng 3, ngày 17, 2022

4:00 giờ chiều

Thứ tư, tháng 3, ngày 23, 2022

4:00 giờ chiều

Thứ năm, tháng 3, ngày 24, 2022

4:00 giờ chiều

Thứ ba, tháng 3, ngày 29, 2022

7:00 giờ chiều

Thứ tư, tháng 3, ngày 30, 2022

4:00 giờ chiều

Thứ tư, tháng 4, ngày 06, 2022

4:00 giờ chiều

Thứ tư, tháng 4, ngày 13, 2022

4:00 giờ chiều

Thứ tư, tháng 4, ngày 20, 2022

4:00 giờ chiều

Thứ ba, tháng 4, ngày 26, 2022

7:00 giờ chiều

Thứ tư, tháng 4, ngày 27, 2022

4:00 giờ chiều

Thứ tư, tháng 5, ngày 04, 2022

4:00 giờ chiều

Thứ tư, tháng 5, ngày 11, 2022

4:00 giờ chiều

Thứ tư, tháng 5, ngày 18, 2022

4:00 giờ chiều

Thứ tư, tháng 5, ngày 25, 2022

4:00 giờ chiều

Thứ ba, tháng 5, ngày 31, 2022

7:00 giờ chiều