Summer Reading

Thứ tư, tháng 6, ngày 22, 2022

11:00 giờ sáng

Thứ năm, tháng 6, ngày 23, 2022

11:00 giờ sáng

  • Upcycled Art tại Online Xem mô tả chương trình để biết chi tiết ghi danh.

Thứ ba, tháng 6, ngày 28, 2022

11:00 giờ sáng

Thứ tư, tháng 7, ngày 06, 2022

4:00 giờ chiều

Thứ sáu, tháng 7, ngày 08, 2022

11:00 giờ sáng

Thứ tư, tháng 7, ngày 13, 2022

1:00 giờ chiều

Thứ tư, tháng 7, ngày 20, 2022

12:00 giờ chiều

Thứ năm, tháng 7, ngày 21, 2022

1:00 giờ chiều

Thứ ba, tháng 8, ngày 02, 2022

3:00 giờ chiều

  • Origami Toys tại Online Xem mô tả chương trình để biết chi tiết ghi danh.

Thứ ba, tháng 8, ngày 09, 2022

2:00 giờ chiều

Thứ tư, tháng 8, ngày 10, 2022

1:00 giờ chiều

Thứ tư, tháng 8, ngày 17, 2022

10:00 giờ sáng