Phòng họp Midland - nhỏ sự kiện

Thứ tư, tháng 9, ngày 20, 2017

6:00 giờ chiều

Thứ năm, tháng 9, ngày 21, 2017

6:00 giờ chiều

Thứ sáu, tháng 9, ngày 22, 2017

1:00 giờ chiều

Thứ hai, tháng 9, ngày 25, 2017

1:00 giờ chiều

Thứ tư, tháng 9, ngày 27, 2017

6:00 giờ chiều

Thứ năm, tháng 9, ngày 28, 2017

6:00 giờ chiều

Thứ sáu, tháng 9, ngày 29, 2017

1:00 giờ chiều

Thứ hai, tháng 10, ngày 02, 2017

1:00 giờ chiều

Thứ tư, tháng 10, ngày 04, 2017

6:00 giờ chiều

Thứ năm, tháng 10, ngày 05, 2017

6:00 giờ chiều

Thứ sáu, tháng 10, ngày 06, 2017

1:00 giờ chiều

Thứ hai, tháng 10, ngày 09, 2017

1:00 giờ chiều

Thứ tư, tháng 10, ngày 11, 2017

6:00 giờ chiều

Thứ năm, tháng 10, ngày 12, 2017

6:00 giờ chiều

Thứ sáu, tháng 10, ngày 13, 2017

1:00 giờ chiều

Thứ hai, tháng 10, ngày 16, 2017

1:00 giờ chiều

Thứ tư, tháng 10, ngày 18, 2017

6:00 giờ chiều

Thứ năm, tháng 10, ngày 19, 2017

6:00 giờ chiều

Thứ sáu, tháng 10, ngày 20, 2017

1:00 giờ chiều

Thứ hai, tháng 10, ngày 23, 2017

1:00 giờ chiều

Thứ tư, tháng 10, ngày 25, 2017

6:00 giờ chiều

Thứ năm, tháng 10, ngày 26, 2017

6:00 giờ chiều

Thứ sáu, tháng 10, ngày 27, 2017

1:00 giờ chiều

Thứ hai, tháng 10, ngày 30, 2017

1:00 giờ chiều