Phòng Họp Holgate sự kiện

Thứ năm, tháng 12, ngày 13, 2018

1:00 giờ chiều

Thứ năm, tháng 12, ngày 20, 2018

1:00 giờ chiều

Thứ năm, tháng 12, ngày 27, 2018

1:00 giờ chiều

Thứ năm, tháng 1, ngày 03, 2019

1:00 giờ chiều

Thứ năm, tháng 1, ngày 10, 2019

1:00 giờ chiều

Thứ năm, tháng 1, ngày 17, 2019

1:00 giờ chiều

Thứ năm, tháng 1, ngày 24, 2019

1:00 giờ chiều

Thứ năm, tháng 1, ngày 31, 2019

1:00 giờ chiều

Thứ năm, tháng 2, ngày 07, 2019

1:00 giờ chiều

Thứ năm, tháng 2, ngày 14, 2019

1:00 giờ chiều

Thứ năm, tháng 2, ngày 21, 2019

1:00 giờ chiều

Thứ năm, tháng 2, ngày 28, 2019

1:00 giờ chiều