Phòng Họp Gregory Heights sự kiện

Chủ nhật, tháng 2, ngày 24, 2019

12:30 giờ chiều

Chủ nhật, tháng 3, ngày 03, 2019

12:30 giờ chiều

Thứ tư, tháng 3, ngày 06, 2019

4:00 giờ chiều

Chủ nhật, tháng 3, ngày 10, 2019

12:30 giờ chiều

Thứ tư, tháng 3, ngày 13, 2019

4:00 giờ chiều

Chủ nhật, tháng 3, ngày 17, 2019

12:30 giờ chiều

Thứ tư, tháng 3, ngày 20, 2019

4:00 giờ chiều

Chủ nhật, tháng 3, ngày 24, 2019

12:30 giờ chiều

Thứ tư, tháng 3, ngày 27, 2019

4:00 giờ chiều

Chủ nhật, tháng 3, ngày 31, 2019

12:30 giờ chiều

Thứ tư, tháng 4, ngày 03, 2019

4:00 giờ chiều

Chủ nhật, tháng 4, ngày 07, 2019

12:30 giờ chiều

Thứ tư, tháng 4, ngày 10, 2019

4:00 giờ chiều

Chủ nhật, tháng 4, ngày 14, 2019

12:30 giờ chiều

Thứ tư, tháng 4, ngày 17, 2019

4:00 giờ chiều

Chủ nhật, tháng 4, ngày 21, 2019

12:30 giờ chiều

Thứ tư, tháng 4, ngày 24, 2019

4:00 giờ chiều

Chủ nhật, tháng 4, ngày 28, 2019

12:30 giờ chiều