Phòng Họp Gregory Heights sự kiện

Thứ tư, tháng 4, ngày 24, 2019

4:00 giờ chiều

Chủ nhật, tháng 4, ngày 28, 2019

12:30 giờ chiều

Thứ tư, tháng 5, ngày 01, 2019

4:00 giờ chiều

Chủ nhật, tháng 5, ngày 05, 2019

12:30 giờ chiều

Thứ tư, tháng 5, ngày 08, 2019

4:00 giờ chiều

Chủ nhật, tháng 5, ngày 12, 2019

12:30 giờ chiều

Thứ tư, tháng 5, ngày 15, 2019

4:00 giờ chiều

Chủ nhật, tháng 5, ngày 19, 2019

12:30 giờ chiều

Thứ tư, tháng 5, ngày 22, 2019

4:00 giờ chiều

Chủ nhật, tháng 5, ngày 26, 2019

12:30 giờ chiều

Thứ tư, tháng 5, ngày 29, 2019

4:00 giờ chiều

Chủ nhật, tháng 6, ngày 02, 2019

12:30 giờ chiều

Thứ tư, tháng 6, ngày 05, 2019

4:00 giờ chiều

Chủ nhật, tháng 6, ngày 09, 2019

12:30 giờ chiều

Thứ tư, tháng 6, ngày 12, 2019

4:00 giờ chiều

Chủ nhật, tháng 6, ngày 16, 2019

12:30 giờ chiều

Thứ tư, tháng 6, ngày 19, 2019

4:00 giờ chiều

Chủ nhật, tháng 6, ngày 23, 2019

12:30 giờ chiều

Thứ tư, tháng 6, ngày 26, 2019

4:00 giờ chiều

Chủ nhật, tháng 6, ngày 30, 2019

12:30 giờ chiều