Phòng Họp Gregory Heights sự kiện

Chủ nhật, tháng 8, ngày 25, 2019

12:30 giờ chiều

Thứ tư, tháng 8, ngày 28, 2019

4:00 giờ chiều

Chủ nhật, tháng 9, ngày 01, 2019

12:30 giờ chiều

Thứ tư, tháng 9, ngày 04, 2019

4:00 giờ chiều

Chủ nhật, tháng 9, ngày 08, 2019

12:30 giờ chiều

Thứ tư, tháng 9, ngày 11, 2019

4:00 giờ chiều

Chủ nhật, tháng 9, ngày 15, 2019

12:30 giờ chiều

Thứ tư, tháng 9, ngày 18, 2019

4:00 giờ chiều

Chủ nhật, tháng 9, ngày 22, 2019

12:30 giờ chiều

Thứ tư, tháng 9, ngày 25, 2019

4:00 giờ chiều

Chủ nhật, tháng 9, ngày 29, 2019

12:30 giờ chiều

Thứ tư, tháng 10, ngày 02, 2019

4:00 giờ chiều

Chủ nhật, tháng 10, ngày 06, 2019

12:30 giờ chiều

Thứ tư, tháng 10, ngày 09, 2019

4:00 giờ chiều

Chủ nhật, tháng 10, ngày 13, 2019

12:30 giờ chiều

2:30 giờ chiều

Thứ tư, tháng 10, ngày 16, 2019

4:00 giờ chiều

Chủ nhật, tháng 10, ngày 20, 2019

12:30 giờ chiều

Thứ tư, tháng 10, ngày 23, 2019

4:00 giờ chiều

Chủ nhật, tháng 10, ngày 27, 2019

12:30 giờ chiều

2:30 giờ chiều

Thứ tư, tháng 10, ngày 30, 2019

4:00 giờ chiều