Phòng Ngân hàng Hoa Kỳ - Thư viện Trung tâm sự kiện

Thứ hai, tháng 12, ngày 16, 2019

5:30 giờ chiều

Thứ hai, tháng 12, ngày 23, 2019

5:30 giờ chiều

Thứ hai, tháng 12, ngày 30, 2019

5:30 giờ chiều

Thứ hai, tháng 1, ngày 06, 2020

5:30 giờ chiều

Thứ hai, tháng 1, ngày 13, 2020

5:30 giờ chiều

Thứ hai, tháng 1, ngày 27, 2020

5:30 giờ chiều

Thứ hai, tháng 2, ngày 03, 2020

5:30 giờ chiều

Thứ hai, tháng 2, ngày 10, 2020

5:30 giờ chiều

Thứ hai, tháng 2, ngày 24, 2020

5:30 giờ chiều