Search results

Searching for "Black History Month: Family Craft Sundays" and displaying 1 - 5 of 5 search results

Bộ sưu tập tài liệu về người Da Đen

Bộ sưu tập tài liệu về người Da Đen (Black Resources Collection) của Thư viện Quận Multnomah cung cấp hơn 7,000 mục — sách, phim, tạp chí, âm nhạc, v.v..— liên quan đến trải nghiệm của người Mỹ gốc châu Phi cũng như các tác phẩm của họ và những người thuộc dòng dõi người Phi Châu.

Thư viện East County mới

Thư viện mới có diện tích tương đương thư viện Central (dự định hoàn thành vào mùa Thu năm 2025)

Công bằng và hòa nhập

Thư viện quan tâm đặc biệt đến tiếng nói của những nhóm chịu ảnh hưởng nhiều nhất bởi chủ nghĩa phân biệt chủng tộc và nạn áp bức. Chúng tôi công nhận và tôn vinh sức mạnh, sự thông thái và kiến thức của họ. Sứ mệnh của thư viện chính là thúc đẩy, tạo điều kiện cho các cộng đồng đa dạng có thể học tập và sáng tạo.

Cộng tác với chúng tôi

Multnomah County Library is a premier library system and Oregon's largest public library, serving nearly one-fifth of the state's population. The work environment encourages creativity, provides challenges, and allows individuals to realize their potential in a team atmosphere.

Chính sách máy in 3D cho makerspace

Chính sách này thiết lập cách thức và những trường hợp mà công chúng có thể sử dụng máy in 3D của thư viện