Nguồn cấp dữ liệu RSS

Sử dụng nguồn cấp dữ liệu RSS để giữ nội dung thư viện được cập nhật

Sách, DVD và Sách nói mới

Nguồn cấp dữ liệu RSS là gì?

Nguồn cấp dữ liệu RSS (Really Simple Syndication) là một cách thuận tiện để theo kịp với nội dung mới trên trang web yêu thích của quý vị. Thư viện Hạt Multnomah sử dụng nguồn cấp dữ liệu RSS để đưa thông tin về sách, DVD, CD nhạc, sách nói mới, v.v đến máy tính của quý vị qua một chương trình đọc tin.

Cách đăng ký nguồn cấp dữ liệu RSS?

  • Chọn một dịch vụ chương trình đọc tin.
  • Tạo một tài khoản.
  • Tìm hướng dẫn thêm nguồn cấp dữ liệu RSS cho dịch vụ chương trình đọc tin quý vị chọn.