Nghiên cứu

Các tài nguyên trực tuyến này có thể giúp quý vị làm nghiên cứu hoặc tìm thông tin.


Trực tuyến hỗ trợ về bài tập 

Được giúp làm bài tập về nhà trực tiếp, một kèm một từ 2 giờ chiều đến 10 giờ tối hàng ngày.

Công cụ nghiên cứu

Phát hiện các nguồn thông tin chính xác, đáng tin cậy.

Trung tâm Bài tập về nhà (English)

Tìm sự giúp đỡ làm bài tập về nhà và các công cụ khác cho học sinh từ Mẫu giáo đến lớp 12. Sử dụng các công cụ và cơ sở dữ liệu này để tìm các bài viết về chủ đề bài tập ở nhà của quý vị. Các cơ sở dữ liệu này giúp quý vị tìm các bài viết trong tạp chí và trong bách khoa toàn thư chất lượng mà quý vị (và giáo viên của quý vị) có thể tin tưởng.

Mượn sách liên thư viện (English)

Nếu Thư viện Hạt Multnomah không sở hữu đầu mục mà quý vị đang tìm, có thể mượn nó từ một hệ thống thư viện khác thông qua mượn sách liên thư viện.