Quý vị phải biết gì về thẻ thư viện của mình

Xin trả hoặc gia hạn đầu mục vào ngày hoặc trước ngày đến hạn.

Xin báo cho thư viện bất kỳ thay đổi email, số điện thoại hoặc địa chỉ nào.

Xin báo cho thư viện nếu thẻ của quý vị bị mất hoặc bị đánh cắp. Quý vị chịu trách nhiệm cho tất cả các đầu mục mượn bằng thẻ của quý vị.

Xin thanh toán mọi khoản phí. Những khoản phí chưa thanh toán có thể bị chuyển cho một cơ quan thu nợ.

Việc truy cập máy tính, tạp chí và báo trực tuyến, và tài nguyên và dịch vụ trực tuyến khác chỉ dành cho sử dụng cá nhân. Không được cho người, nhóm hoặc tổ chức khác truy cập. Các nhà xuất bản của các tài nguyên này có thể hỏi quý vị thông tin cá nhân hạn chế hoặc yêu cầu tạo một tài khoản, và quý vị có thể phải theo hướng dẫn về quyền riêng tư và sử dụng của họ.

Cha mẹ và người giám hộ chịu trách nhiệm quyết định các đầu mục thư viện nào là phù hợp với con họ và theo dõi các thông tin cá nhân mà con họ có thể chia sẻ với cơ sở dữ liệu và các dịch vụ đăng ký trực tuyến. Thư viện khuyến khích cha mẹ giúp con họ lựa chọn các đầu mục phù hợp với các giá trị gia đình của riêng họ. Chính sách này phản ánh Tuyên ngôn Quyền Thư viện của Hiệp hội Thư viện Mỹ. Tuyên ngôn nêu rằng "... không được hạn chế quyền của một người để sử dụng thư viện vì nguồn gốc, tuổi tác, xuất thân hoặc quan điểm."