Giám sát thi cử

Do vi rút COVID-19, thư viện không còn chấp nhận các yêu cầu mới để kiểm tra giám sát. Chúng tôi sẽ thông báo cho những người có phiên đã lên lịch để hủy. Chúng tôi hy vọng có thể sớm cung cấp lại dịch vụ này.


Có hai thư viện Hạt Multomah cung cấp dịch vụ giám thị có thu phí, khi mà địa điểm và thời gian của nhân viên cho phép.

Các thư viện cung cấp dịch vụ giám thị

Thư Viện Central
Thứ Ba 3 giờ chiều - 6 giờ tối, Thứ Năm 10 giờ sáng - 1 giờ trưa
Thư Viện Fairview-Columbia
Trong  giờ mở cửa khi nhân viên chịu trách nhiệm quản lý thi cử có làm việc.

Thủ Tục

Để đặt hẹn cho việc giám sát buổi thi cử của quý vị, xin hãy  hoàn tất mẫu đơn này hoặc gọi số 503.988.5123. Xin vui lòng sắp xếp thời gian trước, để có đủ thời gian vận chuyển bài thi đến thư viện.

Quý vị phải sắp xếp tất cả mọi thứ cùng với cơ sở giáo dục ra đề thi. Liên hệ với cơ sở giáo dục để chắc chắn rằng nhân viên giám thị của thư viện hội đủ các điều kiện được đặt ra bởi cơ sở giáo dục. Tại Thư Viện Central, sẽ luôn có một giám thị trong phòng cùng với quý vị suốt toàn bộ thời gian, nhưng không có nghĩa là cùng một người trong suốt buổi thi cử. Sắp xếp vận chuyển bài thi; nhân viên thư viện không thể sắp xếp giùm quý vị.

Chi phí cho việc giám sát là $25 cho mỗi buổi thi, có thể trả trước. Có thể thanh toán bằng tiền mặt, séc hoặc thẻ tín dụng. Không có lệ phí giám sát cho việc thi xử lý thực phẩm trực tuyến.

Các bài thi có thể được làm trên giấy hoặc trực tuyến. Người nhân viên thư viện sẽ đảm bảo rằng thí sinh đáp ứng đủ các yêu cầu, như là xác minh ID, và người đó có mang theo tài liệu nào hay không. Tuy nhiên, người nhân viên thường không thể ở lại cùng với thí sinh trọn thời gian.

Quý vị, hoặc cơ sở tổ chức thi cử, phải cung cấp cước phí bưu điện nếu bài thi cần phải gửi trả về qua đường bưu điện. Nhân viên thư viện giám sát buổi thi sẽ chịu trách nhiệm gửi trả bài thi đã hoàn tất về cho cơ sở tổ chức thi cử. Thư viện không thể xuất biên lai gửi thư.

Nhân viên thư viện sẽ xác định liệu họ có sẵn các nguồn tài nguyên để giám sát buổi thi cử hay không và có thể từ chối nếu họ không có sẵn nhân viên hoặc buổi thi cử không thích hợp với thủ tục của thư viện.

Các tổ chức khác ở Hạt Multnomah mà có cung cấp dịch vụ giám sát thi cử