Trẻ em một mình ở thư viện

Duyệt lần cuối ngày 2 tháng 6 năm 2004

Hướng dẫn cho Cha mẹ và Nhân viên

Thư viện Hạt Multnomah chào đón trẻ em. Nhân viên thư viện được đào tạo để giúp trẻ em với các tài liệu và dịch vụ thư viện. Chúng tôi muốn cung cấp một môi trường an toàn và thích hợp cho tất cả người dùng thư viện. Tuy nhiên, mỗi thư viện của chúng tôi là một công trình công cộng. Thư viện không có cơ sở hoặc nhân sự để cung cấp dịch vụ giữ trẻ và giữ trẻ không phải là vai trò của thư viện.

Cha mẹ và người chăm sóc phải chịu trách nhiệm cho sự an toàn, tiện nghi và hành vi của con họ trong khi ở thư viện. Hãy đảm bảo con quý đến thư viện với một người có trách nhiệm.

Nhân viên thư viện sẽ có các hành động nêu dưới đây trong các tình huống sau hoặc các tình huống tương tự:

  • Một đứa trẻ chỉ có một mình và sợ hãi hay khóc trong thư viện
  • Một đứa trẻ chỉ có một mình và đang làm điều gì đó nguy hiểm, hoặc người khác trong thư viện có vẻ là một mối nguy hiểm cho đứa trẻ
  • Một đứa trẻ chỉ có một mình và không tuân theo quy định thư viện
  • Không có người chăm sóc đến đón một đứa trẻ tại thời điểm đóng cửa
  • Bất kỳ đứa trẻ nào dưới sáu tuổi chỉ có một mình trong thư viện. (Xem Quy định hành vi quản lý việc sử dụng Thư viện Hạt Multnomah.)

Nhân viên thư viện sẽ đánh giá tình hình và cố gắng liên lạc với cha mẹ hoặc người giám hộ của đứa trẻ. Nếu nhân viên không thể liên lạc với cha mẹ hoặc người giám hộ, họ sẽ nhờ cơ quan thực thi pháp luật địa phương thích hợp chăm sóc đứa trẻ.