Tiền phạt và phí

Về tiền phạt và lệ phí

Trẻ em và vị thành niên (0 - 17 tuổi): Không có tiền phạt trễ cho bất kỳ tài liệu nào.

Người lớn (18 tuổi hoặc lớn hơn): Đối với những tài liệu trẻ em và thanh thiếu niên, không có tiền phạt trễ. Đối với những tài liệu người lớn, 25 xu một ngày cho một tài liệu trả trễ (cho đến $10 một tài liệu).

Có khoản lệ phí thay thế dành cho bất kỳ tài liệu nào(của trẻ em, thanh thiếu niên hoặc người lớn) mà không được trả lại sau hơn bảy tuần lễ (49 ngày) kể từ ngày đáo hạn.

Có thể có một khoản lệ phí cho bất kỳ tài liệu nào không được trả lại trong tình trạng tốt.

Có các lệ phí cho một số dịch vụ thư viện, chẳng hạn như mượn và giao giữ đường bưu điện giữa các thư viện.

Xin vui lòng trả tiền phạt và lệ phí đúng thời hạn. Chúng tôi có thể chuyển tài khoản người lớn với tiền phạt và các khoản phí chưa thanh toán cho một công ty đòi nợ.               

Chi trả các khoản tiền phạt và các khoản phí

Trực tuyến (online)

Đăng nhập vào My MCL. Trả tiền một cách an toàn với thẻ Visa, MasterCard, American Express, Discover, hoặc PayPal. 

Qua điện thoại

Xin gọi số điện thoại 503.988.5123. Trả tiền với thẻ with Visa, MasterCard, Discover hoặc Diners Club. 

Tới tận nơi

Hãy ghé thăm bất kỳ địa điểm thư viện nào. Chi trả dung tiền mặt, chi phiếu (check), phiếu chuyển tiền (money order), thẻ Visa, thẻ MasterCard, thẻ Discover, Diners Club hoặc bằng một số những ứng dụng điện thoại thông minh, ví dụ như Apple Pay.

Qua thư tín bưu điện

Xin gửi chi phiếu (check) hoặc phiếu chuyển tiền (money order), chi trả cho:

Multnomah County Library
Account Services
Central Library
PO Box 6997
Portland, OR 97228