Quản lý trương mục của tôi

Cập nhật nhanh

Quản lý tài khoản qua My MCL

Quản lý tài khoản của tôi qua điện thoại hoặc email

Quản lý thông tin tài khoản trực tiếp

Thanh toán tiền phạt và phí

Đình chỉ, đóng băng hoặc hủy bỏ một yêu cầu đặt sách

  • Trong My MCL, đánh dấu vào ô bên cạnh yêu cầu đặt sách của quý vị và sau đó nhấp vào Hủy bỏ hoặc Đình chỉ. Một yêu cầu đặt sách bị đình chỉ (đã từng được gọi là "đóng băng" một yêu cầu đặt sách) sẽ tiếp tục di chuyển lên phía trên danh sách cho đầu mục đó nhưng sẽ không được gửi sách cho đến khi quý vị kích hoạt nó. Yêu cầu đặt sách bị đình chỉ và hủy bỏ của quý vị xuất hiện trên một thanh khác với các yêu cầu đặt sách hoạt động của quý vị.


* Tuyên bố về quyền riêng tư của Bibliocommons, công ty cung cấp My MCL

Chính sách quyền riêng tư của Thư viện Hạt Multnomah