Quản lý tài khoản sử dụng

Quản lý tài khoản, thiết lập chức năng riêng tư, cập nhật thông tin tài khoản của quý vị, trả phí và một số phương tiện khác. 

Quản lý tài khoản trực tuyến, xin liên lạc chúng tôi hoặc  đến một thư viện.

Cập nhật nhanh

Phí

Về phí

Liên lạc chúng tôi nếu phí khiến quý vị không thể sử dụng thư viện hoặc nếu quý vị có câu hỏi.

Không có phí phạt trễ hạn cho bất kỳ một tài liệu thư viện nào.

Có một phí thay thế cho một tài liệu nếu không được trả lại sau bảy tuần tính từ ngày hết hạn. Khi tài liệu đó được trả lại, phí sẽ được xóa bỏ.

Có thể có phí cho những dịch vụ thư viện khác, chẳng hạn như Mượn sách liên thư viện.

Trả phí

Liên lạc chúng tôi nếu phí khiến quý vị không thể sử dụng thư viện hoặc nếu quý vị có câu hỏi.

Trả trực tuyến, qua điện thoại, qua bưu chính hoặc tại một thư viện.

Trả trực tuyến bằng Visa, MasterCard, American Express, Discover, Diners Club hoặc PayPal.

Trả trực tiếp tại một thư viện bằng tiền mặt, chi phiếu (check), Visa, MasterCard, American Express, Discover, Diners Club hoặc một số phương tiện trên smart phones. 

Trả qua bưu chính. Gửi chi phiếu (check) hoặc ngân phiếu (money order) đến:

Multnomah County Library
Access Services
205 NE Russell St.
Portland OR 97212


Về quyền riêng tư của tôi