Quản lý trương mục của tôi

Cập nhật nhanh

Quản lý tài khoản qua My MCL

Quản lý tài khoản qua Classic Catalog

  • Quý vị không cần đăng ký My MCL để thực hiện thay đổi vào tài khoản của mình. Quý vị có thể tiếp tục sử dụng Classic Catalog nếu muốn.

Quản lý thông tin tài khoản qua điện thoại

Quản lý thông tin tài khoản trực tiếp

Thanh toán tiền phạt và phí

Đình chỉ, đóng băng hoặc hủy bỏ một yêu cầu đặt sách

  • Trong My MCL, đánh dấu vào ô bên cạnh yêu cầu đặt sách của quý vị và sau đó nhấp vào Hủy bỏ hoặc Đình chỉ. Một yêu cầu đặt sách bị đình chỉ (đã từng được gọi là "đóng băng" một yêu cầu đặt sách) sẽ tiếp tục di chuyển lên phía trên danh sách cho đầu mục đó nhưng sẽ không được gửi sách cho đến khi quý vị kích hoạt nó. Yêu cầu đặt sách bị đình chỉ và hủy bỏ của quý vị xuất hiện trên một thanh khác với các yêu cầu đặt sách hoạt động của quý vị.


* Tuyên bố về quyền riêng tư của Bibliocommons, công ty cung cấp My MCL

Chính sách quyền riêng tư của Thư viện Hạt Multnomah

**Mật khẩu và PIN của quý vị là cùng một thứ. Hiện nay chúng tôi gọi nó là mật khẩu vì nó có thể có 4-10 ký tự hoặc chữ số, thay vì chỉ có số. PIN hiện nay của quý vị sẽ tiếp tục hoạt động, và quý vị không cần thay đổi trừ khi quý vị muốn làm như vậy.