Quản lý trương mục của tôi

Quản lý tài khoản của quý vị và cài đặt quyền riêng tư, cập nhật thông tin tài khoản của quý vị, trả phí và hơn thế nữa. 

Quản lý tài khoản của quý vị trực tuyến, liên hệ với chúng tôi hoặc ghé thăm bất kỳ địa điểm thư viện nào.

Cập nhật nhanh

Phí

Về phí

Liên hệ với chúng tôi nếu phí khiến quý vị không thể sử dụng thư viện hoặc nếu quý vị có thắc mắc.

Không có phí phạt muộn cho bất kỳ mục thư viện nào.

Có một phí thay thế cho bất kỳ mục nào không được trả lại trong hơn bảy tuần quá ngày đến hạn. Nếu mục đó được trả lại, phí sẽ được xóa bỏ.

Có thể có phí cho những dịch vụ thư viện khác, chẳng hạn như hệ thống cho mượn liên thư viện.

Trả phí

Liên hệ với chúng tôi nếu phí khiến quý vị không thể sử dụng thư viện hoặc nếu quý vị có thắc mắc.

Trả trực tuyến, qua điện thoại, qua đường bưu điện hoặc tại bất kỳ địa điểm thư viện nào.

Trả bằng Visa, MasterCard, American Express, Discover, Diners Club hoặc PayPal.

Trả qua đường bưu điện. Gửi séc hoặc ngân phiếu đến:

Multnomah County Library
Access Services
205 NE Russell St.
Portland OR 97212


Về quyền riêng tư của tôi