Phòng Họp Midland – Phòng Lớn

805 SE 122nd Avenue
Portland, OR 97233

(503) 988-5123

Chỗ ngồi tối đa

99 người

Chính sách phòng họp