Ban Quản lý Thư viện

Weekly Hours

  • Thứ hai 8 giờ sáng - 5 giờ chiều
  • Thứ ba 8 giờ sáng - 5 giờ chiều
  • Thứ tư 8 giờ sáng - 5 giờ chiều
  • Thứ năm 8 giờ sáng - 5 giờ chiều
  • Thứ sáu 8 giờ sáng - 5 giờ chiều
  • Thư bảy đóng cửa
  • Chủ nhật đóng cửa

Cơ quan quản lý Thư viện nằm ở căn hộ 250 của Tòa nhà Văn phòng Lloyd Corporate Plaza. Quản lý thư viện, nhân sự và tổ chức tài chính đều đặt trong Cơ quan quản lý Thư viện.