Thư viện Holgate sự kiện

Chủ nhật, tháng 3, ngày 01, 2020

11:00 giờ sáng

Thứ năm, tháng 3, ngày 05, 2020

1:00 giờ chiều

Chủ nhật, tháng 3, ngày 08, 2020

11:00 giờ sáng

Thứ năm, tháng 3, ngày 12, 2020

1:00 giờ chiều

Chủ nhật, tháng 3, ngày 15, 2020

11:00 giờ sáng

Thứ năm, tháng 3, ngày 19, 2020

1:00 giờ chiều

Chủ nhật, tháng 3, ngày 22, 2020

11:00 giờ sáng

Thứ năm, tháng 3, ngày 26, 2020

1:00 giờ chiều

Chủ nhật, tháng 3, ngày 29, 2020

11:00 giờ sáng

Thứ năm, tháng 4, ngày 02, 2020

1:00 giờ chiều

Chủ nhật, tháng 4, ngày 05, 2020

11:00 giờ sáng

Thứ hai, tháng 4, ngày 06, 2020

5:45 giờ chiều

Thứ năm, tháng 4, ngày 09, 2020

1:00 giờ chiều

Thứ hai, tháng 4, ngày 13, 2020

5:45 giờ chiều

Thứ năm, tháng 4, ngày 16, 2020

1:00 giờ chiều

Chủ nhật, tháng 4, ngày 19, 2020

3:00 giờ chiều

Thứ hai, tháng 4, ngày 20, 2020

5:45 giờ chiều

Thứ năm, tháng 4, ngày 23, 2020

1:00 giờ chiều

Thứ hai, tháng 4, ngày 27, 2020

5:45 giờ chiều

Thứ năm, tháng 4, ngày 30, 2020

1:00 giờ chiều

Thứ hai, tháng 5, ngày 04, 2020

5:45 giờ chiều

Thứ hai, tháng 5, ngày 11, 2020

5:45 giờ chiều