Phòng trưng bày Collins

Inside the Collins Gallery at Central Library

801 SW 10th Avenue
Portland, OR 97205

Phòng trưng bày Collins, ở tầng ba Thư viện Trung tâm, tổ chức triển lãm giáo dục và nghệ thuật. Vào cửa tự do.

Nếu quý vị hoặc tổ chức của quý vị muốn triển lãm ở Phòng trưng bày Collins, xin xem lại chính sách triển lãm và điền đơn đăng kí.