Báo cáo Phân tích Khu Thư viện

Vào năm 2010, một lực lượng nội bộ đặc biệt kiểm tra tiềm năng hình thành của một khu thư viện. Họ được giao nhiệm vụ thử nghiệm xem một khu có khả thi về tài chính không, nó có hiệu quả cho cả thành viên và nhân viên thư viện không, có bất kỳ vấn đề nào khác không. Báo cáo này là kết quả của những phát hiện của họ.

Một số liên kết đến các tài liệu chỉ có tiếng Anh