Cuộc họp của Ban Cố vấn Thư viện 2013

Chương trình nghị sự & Biên bản: Năm 2013

Một số liên kết đến các tài liệu chỉ có tiếng Anh

Thứ Ba, ngày 8 tháng Một năm 2013:

Chương trình nghị sự | Biên bản

Thứ Ba, ngày 12 tháng Hai năm 2013:

Chương trình nghị sự | Biên bản

Thứ Ba, ngày 5 tháng Ba năm 2013:

Chương trình nghị sự | Biên bản

Thứ Ba, ngày 9 tháng Tư năm 2013:

Chương trình nghị sự | Biên bản

Thứ Ba, ngày 14 tháng Năm năm 2013:

Chương trình nghị sự | Biên bản

Thứ Ba, ngày 11 tháng Sáu năm 2013:

Chương trình nghị sự | Biên bản

Thứ Ba, ngày 9 tháng Bảy năm 2013:

Chương trình nghị sự | Biên bản

Thứ Ba, ngày 13 tháng Tám năm 2013:

Hủy bỏ

Thứ Ba, ngày 10 tháng Chín năm 2013:

Chương trình nghị sự Biên bản

Thứ Ba, ngày 8 tháng Mười năm 2013:

Chương trình nghị sự | Biên bản

Thứ Ba, ngày 12 tháng Mười một năm 2013:

Chương trình nghị sự

Thứ Ba, ngày 10 tháng Mười hai năm 2013:

Hủy bỏ

Chương trình nghị sự & Biên bản: Năm 2014