Phục vụ tại MCL

Quý vị có muốn làm phục vụ tại Thư viện Hạt Multnomah không? Chúng tôi đã biên soạn một số thông tin quan trọng cho quý vị.

Hệ thống Thập phân Dewey là gì? Thư viện Hạt Multnomah sử dụng hệ thống phân loại Thập phân Dewey để phân loại và sắp xếp các bộ sưu tập thư viện của họ. Đại học Purdue đã tạo một tài liệu ngắn gọn nêu bật một số hạng mục lớn của hệ thống Dewey và minh họa cách số gọi hoạt động. Tìm hiểu thêm về Hệ thống Thập phân Dewey (PDF, 2.5MB).

Quý vị đã bao giờ tự hỏi Thư viện Hạt Multnomah sử dụng hệ thống xếp hồ sơ nào để phân loại sách và tài liệu? Tài liệu này sẽ nhấn mạnh Quy tắc Xếp kệ Cơ bản tại MCL (PDF, 36KB).

Tự do Tri thức là gì? Tự do Tri thức là một thuật ngữ mà quý vị sẽ tìm hiểu với tư cách là một nhân viên tại Thư viện Hạt Multnomah. Tự do Tri thức nói đến đến quyền của mọi người để tìm và nhận thông tin từ tất cả các quan điểm không hạn chế. Để biết thêm thông tin về Tự do Tri thức đọc Intellectual Freedom and Censorship Q & A (Hỏi Đáp về Tự do Tri thức và Kiểm duyệt) và Library Bill of Rights (Tuyên ngôn Quyền Thư viện).