Sự đa dạng và bao gồm

Sự đa dạng và bao gồm không chỉ đơn giản là việc ủng hộ và hoan nghênh cá nhân qua việc phát triển những thực hành công nhận và tôn trọng tất cả mọi người và quan điểm của họ. Tại MCL, chúng tôi tôn trọng sự đa dạng của nhân viên của mình và sự đa dạng trong cộng đồng mà chúng tôi phục vụ bằng cách:

  • Hoan nghênh và chấp nhận tất cả
  • Xây dựng một không khí đàng hoàng và tôn trọng
  • Khuyến khích việc thăm dò những ý tưởng và quan điểm mới trong môi trường an toàn và tích cực
  • Thu hút tiềm năng và năng lực của đội ngũ nhân viên của chúng tôi