Dịch vụ cho nhà tù

Chúng tôi cung cấp dịch vụ thư viện cho nhà tù của hạt, thông qua một thỏa thuận hợp tác với Multnomah County Sheriff’s Office (Văn phòng Cảnh sát trưởng Hạt Multnomah). Chúng tôi chọn sách cho từng đơn vị sinh hoạt trong nhà tù của hạt. Đọc sách giải trí hướng đến việc phổ cập kỹ năng đọc viết, các sở thích ngôn ngữ và đọc sách của tù nhân. Đọc sách thông tin bao gồm phục hồi, công việc, kỹ năng sống, bạo lực gia đình và các đề tài thực tế khác.

Các nhóm thảo luận sách

Tù nhân tham gia vào các nhóm thảo luận sách do nhân viên thư viện và tình nguyện viên chỉ đạo. Các nhóm phát triển kỹ năng đọc viết giúp tù nhân quen với những ý tưởng mới và các dịch vụ thư viện.