Thêm liên kết và tài nguyên hữu ích về quốc tịch

Dịch vụ Quốc tịch Hoa Kỳ và Nhập cư (USCIS): Học chuẩn bị cho kỳ thi nhập tịch, xin hoặc gia hạn thẻ xanh

Podcast Công dân Hoa Kỳ: Tin tức mới nhất về các chủ đề nhập cư với các tài liệu học tập, thực hành N-400, phỏng vấn nhập tịch.

Hướng dẫn Nhập tịch bằng tiếng Anh + 13 ngôn ngữ nữa: Sách nhỏ với thông tin cơ bản và câu hỏi học tập, có bằng tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Nga, tiếng Trung, tiếng Việt, tiếng Somali, tiếng Hàn, tiếng Thái, tiếng Lào, tiếng Campuchia, tiếng Tigrinya, Tiếng Tagalog, tiếng Oromo, tiếng Amhara

Tổ chức Cộng đồng cho Người nhập cư và Người tị nạn (Immigrant and Refugee Community Organization - IRCO): IRCO hỗ trợ người nhập cư và người tị nạn khi họ hội nhập vào xã hội Mỹ.

Từ thiện Công giáo (Catholic Charities): Dịch vụ Pháp lý Nhập cư Từ thiện Công giáo hỗ trợ người nhập cư và người tị nạn có thu nhập thấp.

Dịch vụ Cộng đồng Luther (Lutheran Community Services): Tư vấn và dịch vụ nhập cư cho người tị nạn.

Đoàn mục sư Giáo hội toàn thế giới (Ecumenical Ministries): Cung cấp dịch vụ cho người tị nạn, bao gồm nhà ở tạm thời và hỗ trợ pháp lý.

Tài nguyên Pháp lý Chi phí Thấp (Low Cost Legal Resources): Một danh sách các tổ chức phi lợi nhuận có luật sư hay "đại diện chính thức" có thể hỗ trợ những người có vấn đề về nhập cư.