Tài nguyên pháp lý chi phí thấp

Sau đây là danh sách các tổ chức phi lợi nhuận có luật sư hay "đại diện chính thức" mà có thể giúp những người có vấn đề về nhập cư. Dịch vụ Quốc tịch Hoa Kỳ và Nhập cư (U.S. Citizenship and Immigration Services  - USCIS), Khu 20, cung cấp danh sách này như một nguồn lực cho những người nhập cư và người tị nạn, nhưng không ủng hộ bất kỳ tổ chức nào trong các tổ chức này. Để cập nhật hoặc sửa danh sách này xin vui lòng gửi email đến EOIR-FLSPList-updates@usdoj.gov.

Để có một danh sách hoàn chỉnh các tổ chức được công nhận tại Hoa Kỳ xin đến Văn phòng Điều hành Xem xét Nhập cư. Để tìm một luật sư liên lạc với Hội Luật sư Tiểu bang tại tiểu bang của quý vị.

Khu đô thị Portland

Từ thiện Thiên chúa giáo (Catholic Charities)

2740 SE Powell Blvd.

Portland, OR 97202

503.231.4866

 

Dịch vụ Tư vấn Nhập cư (Immigration Counseling Services)

519 SW Park Avenue, Suite 610

Portland, OR 97205

503.221.1689 (chỉ qua hẹn)

 

Lutheran Community Services Northwest

605 SE César E. Chávez Boulevard

Portland, OR 97214

503.233.0042

 

Hỗ trợ Pháp lý Oregon (Oregon Legal Aid)

921 SW Washington St., Suite 500

Portland, OR 97205

503.224.4086 hoặc 1.888.610.8764

 

Tổ chức Tài trợ để Hỗ trợ Người tị nạn (Sponsors Organized to Assist Refugees - SOAR)

2906 NE Glisan St.

Portland, OR 97232

503.231.7480

 

Trung tâm Tổ chức Liên văn hóa (Center for Intercultural Organizing)

700 N. Killingsworth St.

Portland, OR 97217

503.287.4117

Columbia River Gorge

Dự án Hợp pháp hóa Hood River (Hood River Legalization Project)

205 Oak St.

Suite 15

Hood River, OR 97031

Woodburn

Trung tâm Dịch vụ cho Công nhân nông nghiệp (PCUN)

300 Young St.

Woodburn, OR 97071

503.982.0243

(Chỉ dành cho thành viên)

 

Dịch vụ Giới thiệu Luật sư Tiểu bang Oregon

(Oregon State Bar Referral Service)

503.684.3763 hoặc 1.800.452.7636