Cách sử dụng Library Connect (Kết Nối Thư Viện)

Library Connect giống như một thẻ thư viện thông thường, sử dụng số mà bạn đã có.

Số Library Connect của bạn được tạo thành từ mã có hai số theo sau là số ID học sinh của bạn.

Cách sử dụng Library Connect (Kết Nối Thư Viện)

Số Library Connect của bạn có mật khẩu gồm 8 số, trong đó sử dụng các số trong ngày sinh của bạn. Thêm số 0 nếu tháng và/hoặc ngày sinh của bạn là số đơn. Ví dụ, nếu bạn sinh vào ngày 5 tháng 3 năm 2011, thì mật khẩu của bạn là 03052011.

Bạn có thể thay đổi mật khẩu trực tuyến hoặc yêu cầu nhân viên thư viện thay đổi mật khẩu cho bạn. 

Tôi có thể tìm thấy mã số học sinh của mình ở đâu?

Nếu bạn không có thẻ học sinh viên của mình, bạn có thể tìm mã số ID học sinh của bạn thông qua cổng thông tin StudentVue của học khu: David Douglas

Tôi có thể sử dụng danh mục, sách và tạp chí trực tuyến của thư viện không?

Có! Số Library Connect của bạn là thẻ thư viện để mượn sách, nhạc và phim từ bất kỳ địa điểm thư viện nào và để sử dụng các nguồn lực trực tuyến. Bất cứ khi nào trang web của thư viện yêu cầu số thẻ thư viện của bạn, chỉ cần nhập số Library Connect của bạn. 

Trang Library Connect [chèn liên kết] có liên kết dẫn đến cơ sở dữ liệu bài tập về nhà, sách điện tử và nhạc phát trực tuyến và phim.

Nếu bạn muốn yêu cầu sách từ danh mục thư viện, chỉ cần tạo tài khoản My MCL bằng số và mật khẩu Library Connect của bạn. Bạn có thể cài đặt theo những hướng dẫn này để được trợ giúp. Truy cập thư viện để chọn bất kỳ cuốn sách nào mà bạn yêu cầu.

Nếu bạn đã có tài khoản My MCL, bạn có thể đăng nhập bằng tên người dùng hoặc mã vạch trên thẻ thư viện của bạn bắt đầu với số 21168.

Làm thế nào để sử dụng Library Connect tại thư viện?

Khi bạn đã sẵn sàng mượn một cuốn sách, bạn có thể sử dụng các quầy tự mượn. Bạn sẽ nhập số Library Connect và sau đó nhập mật khẩu của bạn. Bạn cũng có thể sử dụng máy tính để truy cập internet.

Nhân viên có thể giúp đỡ nếu bạn không biết số Library Connect của bạn. 

Nếu tôi đã có thẻ Thư Viện của Quận Multnomah rồi thì sao?

Số Library Connect giờ là số thư viện của bạn. Bạn vẫn có thể sử dụng số thẻ thư viện trước đây khi bạn đến một địa điểm Thư Viện Quận Multnomah để mượn. Mật khẩu và email của bạn trên tài khoản của vẫn giữ nguyên.  

Nếu tôi có thêm câu hỏi thì cần làm gì?

Xin liên hệ với thư viện để tìm được câu trả lời mà bạn cần.