Cách sử dụng Library Connect (Kết Nối Thư Viện)

Tài khoản Library Connect như một thẻ thư viện thông thường, sử dụng số mà bạn đã có.

Số Library Connect của bạn được tạo thành từ mã học khu có hai số theo sau là số ID học sinh của bạn

Cách sử dụng Library Connect (Kết Nối Thư Viện)

Số Library Connect của bạn có mật mã gồm 8 số ngày sinh của bạn. Thêm số 0 nếu một hoặc cả hai số của tháng và ngày sinh bạn là số đơn. Ví dụ, nếu bạn sinh vào ngày 5 tháng 3 năm 2011, thì mật mã của bạn là 03052011.

Mật mã không hoạt động? Chúng tôi có thể giúp!

Những học khu nào ủng hộ Library Connect và mã học khu của tôi là gì?

Mỗi khu vực trường học có một mã gồm hai số. Những học khu trong Quận Multnomah tham gia là:

Nếu bạn là học sinh thuộc học khu khác, bạn vẫn có thể sử dụng tài nguyên thư viện bằng thẻ thư viện của bạn. Đăng ký trên mạng để nhận thẻ thư viện.

Tôi có thể tìm thấy mã số học sinh của mình ở đâu?

Nếu bạn không có thẻ học sinh, số ID học sinh có thể truy cập trên StudentVue portal thuộc học khu của bạn.

Tôi có thể sử dụng danh mục, sách và tạp chí trực tuyến của thư viện không?

Được! Số Library Connect là thẻ thư viện của bạn để mượn sách, nhạc, phim từ một địa điểm thư viện nào và sử dụng nguồn tài nguyên trực tuyến. Mỗi khi trang web thư viện yêu cầu số thẻ thư viện, chỉ cần nhập số Library Connect của bạn.

Trang Library Connect có những liên kết dẫn đến cơ sở dữ liệu bài tập về nhà, sách điện tử cùng nhạc và phim phát trực tuyến.

Nếu bạn muốn yêu cầu sách từ danh mục thư viện, chỉ cần tạo tài khoản My MCL bằng số và mật mã Library Connect của bạn. Bạn có thể bắt đầu theo những hướng dẫn này để được trợ giúp. Ghé qua thư viện để lấy cuốn sách mà bạn yêu cầu.

Làm thế nào để sử dụng Library Connect tại thư viện?

Khi bạn đã sẵn sàng mượn một cuốn sách, bạn có thể sử dụng những quầy máy tự mượn. Bạn sẽ nhập số Library Connect và sau đó nhập mật mã của bạn. Bạn cũng có thể sử dụng máy tính truy cập internet.

Nhân viên có thể giúp nếu bạn không biết số Library Connect của bạn. 

Nếu tôi đã có thẻ Thư viện của Quận Multnomah rồi thì sao?

Nếu bạn đã có thẻ thư viện, số Library Connect đã được thêm vào tài khoản thư viện của bạn. Một trong hai số này đều có thể dùng để truy cập tài nguyên trực tuyến hoặc mượn tài liệu. Mật mã và email cho tài khoản hiện tại không thay đổi.

Nếu tôi có thêm câu hỏi thì sao?

Xin liên lạc với thư viện để tìm được câu trả lời mà bạn cần.