Cách mượn

Thời gian mượn, giới hạn và trả sách

Với một thẻ thư viện, quý vị có thể mượn hầu hết các đầu mục thư viện trong 21 ngày. Hầu hết các đầu mục có thể được gia hạn thêm 21 ngày nếu không có ai khác đang đợi mượn.

Quý vị cũng có thể mượn nhiều tài liệu đa dạng từ thư viện. Quý vị có thể mượn tổng cộng  30 DVD cùng một lúc. Quý vị cũng có thể mượn 15 CD nhạc và 15 CD khác cùng một lúc. Quý vị có thể mượn 2 đầu mục Ngày May mắn cùng một lúc.

Bởi vì có nhiều loại phương tiện truyền thông và máy chạy phương tiện truyền thông, và các đầu mục thư viện được sử dụng nhiều, thư viện không thể chịu trách nhiệm cho bất kỳ sự hỏng hại nào cho thiết bị cá nhân.

Trả các đầu mục lại cho bất kỳ địa điểm Thư viện Hạt Multnomah nào. Có thể trả sách bảy ngày một tuần, 24 giờ một ngày tại tất cả thư viện có nơi trả sách và tài liệu. Các đầu mục trả lại sau ngày đến hạn sẽ phải trả tiền phạt.

Lấy một danh sách các đầu mục có thể mượn được và ngày đến hạn

Đặt sách

Quý vị có thể đặt một đầu mục để nó được chuyển đến thư viện địa phương của bạn. Quý vị có thể đặt tối đa 15 đầu mục cùng một lúc. Phần trợ giúp trong phần mượn sách có thêm thông tin về việc đặt sách, đình chỉ đặt sách và hủy bỏ đặt sách. Đặt sách bị đình chỉ sẽ tiếp tục được chuyển lên trên danh sách đợi của cuốn sách đó, nhưng cuốn sách đó sẽ không được gửi đi cho đến khi quý vị bỏ đình chỉ.

Nhận sách qua Thư

Với dịch vụ Nhận sách qua Thư của Thư viện Hạt Multnomah thư viện sẽ gần như hộp thư của quý vị. Video, sách và hơn nữa có thể được gửi trực tiếp đến nhà quý vị với giá $3 mỗi đầu mục.

Mượn sách Liên thư viện

Nếu đầu mục quý vị đang tìm kiếm không thuộc sở hữu của hệ thống Thư viện Hạt Multnomah, có thể mượn nó từ một hệ thống thư viện khác thông qua dịch vụ Mượn sách Liên thư viện của thư viện.