Giúp đỡ

Chúng tôi có thể trợ giúp mọi thứ.

Có thắc mắc về tài khoản thư viện của quý vị? Cần trợ giúp về nghiên cứu, máy tính hoặc tìm kiếm một thứ cụ thể nào đó? Chúng tôi có mặt ở đây để trợ giúp.

call

Điện thoại

Gọi điện cho chúng tôi tại số:
503-988-5123

email

Email

Gửi email cho chúng tôi.
 


text

Tin nhắn

Gửi tin nhắn "multcolib" và câu hỏi của quý vị đến số 66746.