Đăng ký thẻ thư viện

Tên của bạn
Địa chỉ gửi thư
Địa chỉ Đường phố (nếu khác)
Thông tin Liên lạc Bổ sung
Vui lòng cho chúng tôi định dạng xxx-xxx-xxxx
Password
Trách nhiệm

Xin đọc kĩ

Là người sở hữu thẻ Thư viện Hạt Multnomah County, tôi đồng ý:

Tuân thủ các quy định của thư viện về hành vi, sử dụng máy tính công cộng và mượn tài liệu.

Giữ thẻ thư viện của tôi an toàn. Tôi sẽ báo cáo bị mất thẻ hoặc bị đánh cắp thẻ ngay lập tức. Tôi sẽ không cho phép người hoặc tổ chức khác sử dụng số thẻ thư viện của tôi để truy cập cơ sở dữ liệu và các dịch vụ được cấp phép hoặc máy tính có internet của thư viện. Các nhà xuất bản của các nguồn tài nguyên này có thể yêu cầu tôi để lấy thông tin cá nhân hạn chế hoặc tạo một tài khoản, và tôi hiểu rằng tôi có thể phải theo các hướng dẫn về quyền riêng tư và sử dụng của họ.

Báo cho thư viện nếu thông tin liên lạc của tôi thay đổi.

Thanh toán mọi khoản phí tích trên thẻ này. Tài khoản với mức phí $50.00 hoặc hơn được nộp cho một cơ quan thu nợ.

Hiểu rằng thư viện không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại nào của thiết bị cá nhân khi sử dụng các đầu mục đa phương tiện.

Có các sách đặt của tôi xếp tại một khu vực công cộng bằng tên của tôi. Tôi có thể có các sách đặt của tôi xếp bằng số tài khoản của tôi khi yêu cầu.

Là cha mẹ/người giám hộ của một người sở hữu thẻ Thư viện Hạt Multnomah, tôi đồng ý:

Chịu trách nhiệm hướng dẫn sử dụng thư viện cho con tôi và theo dõi các thông tin cá nhân mà các cháu có thể chia sẻ với các cơ sở dữ liệu và dịch vụ đăng ký trực tuyến. Tất cả tài liệu và dịch vụ thư viện có sẵn cho người dùng thư viện ở mọi lứa tuổi.

Cung cấp thẻ hoặc số thẻ thư viện của con tôi để truy cập tài khoản thư viện của cháu. Thư viện Hạt Multnomah tôn trọng quyền riêng tư của tất cả người dùng thư viện, bất kể tuổi tác.

Hiểu rằng Thư viện Hạt Multnomah lọc tìm kiếm Internet cho trẻ em từ 12 tuổi trở xuống và cho thiếu niên tuổi từ 13 đến 17 lựa chọn tìm kiếm Internet có lọc hoặc không lọc. Tôi có thể thay đổi sự lựa chọn lọc Internet của con tôi.

Note: Please click on "Submit" or "Send" only one time.

We respect your privacy: Learn more by reading the Multnomah County Library privacy policy.

 

 

Biểu mẫu này sẽ không có sẵn từ 5 giờ chiều Chủ nhật, ngày 12 tháng 5 đến 9 giờ sáng Thứ năm ngày 16 tháng 5 trong khi chúng tôi cập nhật để phục vụ bạn tốt hơn. Chúng tôi xin lỗi vì sự bất tiện này.