Thư viện miễn tiền phạt

Chúng tôi nghĩ đến quyền sử dụng thư viện cho tất cả mọi người

  • Thư viện Quận Multnomah hiện đang miễn tiền phạt trễ hạn! 
  • Mọi người trong cộng đồng này đều có quyền sử dụng sách, tài liệu và dịch vụ thư viện. 
  • Áp dụng miễn tiền phạt trễ hạn là bước đúng đắn trong việc loại bỏ rào cản để giúp mọi người sử dụng thư viện công. 
  • Tiền phạt trễ hạn, thậm chí chỉ 25 cent mỗi ngày, là một gánh nặng đối với những người cần sử dụng thư viện nhiều nhất. 
  • Một số người tránh sử dụng thư viện khi họ không thể trả tiền phạt cho tài liệu trễ hạn hoặc phí cho tài liệu bị mất.

Tại sao lại áp dụng miễn tiền phạt

Điều này đặt cộng đồng của chúng ta lên hàng đầu. Cộng đồng của chúng ta phát triển mạnh khi mọi người có quyền tham gia chương trình, sử dụng dịch vụ và tài liệu cần để theo đuổi mục tiêu hoặc sở thích của họ. Mọi người nên được sử dụng thư viện mà không phải lo lắng rằng họ sẽ bị đánh giá vì có tiền phạt trễ hạn. 

Thúc đẩy công bằng chủng tộc. Tiền phạt thư viện làm sự thiếu công bằng hiện đang tồn tại xấu hơn, nó ảnh hưởng đến những người da màu và cộng đồng có thu nhập thấp một cách thiếu cân xứng. Đọc thêm thông tin của Hội đồng thư viện đô thị về việc xóa bỏ tiền phạt làm thúc đẩy công bằng chủng tộc như thế nào. 

Xem tài liệu in và kỹ thuật số như nhau. Không có thu tiền phạt trễ hạn trên tài liệu kỹ thuật số, bao gồm sách điện tử và sách thu âm.

Tiền phạt thư viện là phần thu nhập bị giảm thuộc tổng ngân sách. Do tính phổ biến ngày càng tăng của tài liệu kỹ thuật số và việc xóa bỏ tiền phạt trước đây cho thanh thiếu niên, doanh thu thư viện từ tiền phạt trễ hạn đã giảm dần trong những năm gần đây.

Câu hỏi thường gặp

Hiện tại tôi có tiền phạt trong tài khoản của tôi. Khoản tiền phạt này có được xóa không? 
Có. Tiền phạt trễ hạn trong tất cả các tài khoản sẽ được xóa kể từ ngày 1 tháng 7 năm 2020. Nếu quý vị có câu hỏi về tài khoản của quý vị, xin vui lòng liên lạc chúng tôi

Tôi có phải chờ đợi lâu hơn không để lấy tài liệu đặt trước của mình tại vì miễn tiền phạt làm mất động cơ trả lại tài liệu đúng hạn?Hầu hết các thư viện đã áp dụng miễn tiền phạt đã không báo cáo về việc trả trễ nhiều hơn. Ngược lại, nhiều thư viện báo cáo số tài liệu được trả lại nhiều hơn. Nếu tài liệu không được trả lại trong vòng 49 ngày sau ngày hết hạn mượn, khách hàng sẽ bị tính phí thay thế. 

Vẫn sẽ có ngày hết hạn mượn phải không?Có. Tài liệu thư viện vẫn sẽ có ngày hết hạn mượn. Tài liệu được tự động gia hạn trước khi đến hạn, miễn là không có yêu cầu đặt giữ tài liệu nào. Quý vị sẽ nhận được một thông báo nếu tài liệu cần phải được trả lại cho thư viện. Khách hàng sẽ bị tính phí thay thế cho tài liệu nào không được trả lại trong vòng 49 ngày kể từ ngày hết hạn mượn. Phí thay thế được xóa bỏ khi tài liệu được trả lại. 

Xóa bỏ tiền phạt tác động thế nào đến ngân sách thư viện?
Tiền phạt thư viện chiếm một phần rất nhỏ trong ngân sách thư viện. Thư viện đã thu được ít tiền phạt hơn mỗi năm vì tính phổ biến ngày càng tăng của tài liệu kỹ thuật số (Không có thu tiền phạt trễ hạn) và việc xóa bỏ tiền phạt trước đây cho thanh thiếu niên. 

Tôi luôn nghĩ đến việc trả tiền phạt như một khoản đóng góp cho thư viện. Tôi vẫn có thể góp tặng không?
Có. Quý vị có thể gửi quà tặng qua tổ chức The Library Foundation, một tổ chức phi lợi nhuận độc lập hỗ trợ cho hoạt động của Thư viện Quận Multnomah.

Sự khác biệt giữa tiền phạt và phí là gì?
Thư viện đã thu tiền phạt khi một tài liệu được trả lại sau ngày hết hạn mượn. Thư viện sẽ vẫn còn thu một số khoản phí như là phí thay thế khi một tài liệu bị mất.

Tự động gia hạn là gì? Tại sao thư viện sử dụng tính năng này?

Tự động gia hạn giúp quý vị tiết kiệm thời gian và công sức. Điều đó có nghĩa là mỗi một người sử dụng thư viện sẽ cùng nhận được dịch vụ cơ bản về gia hạn, mà không cần truy cập vào công nghệ hay internet.

Tài liệu nào có thể được gia hạn sẽ được tự động gia hạn tối đa 50 lần. Với tài liệu không thể gia hạn như là tài liệu đang đợi đặt giữ, quý vị sẽ nhận được thông báo ba ngày trước ngày hết hạn mượn.

Không áp dụng việc tự động gia hạn đối với tài liệu kỹ thuật số, bao gồm sách điện tử, sách thu âm, tạp chí điện tử hoặc video phát trực tiếp. Cũng không áp dụng cho tài liệu mượn liên thư viện.

Quý vị có thể trả lại tài liệu đã mượn khi nào quý vị muốn. Liên lạc chúng tôi nếu quý vị không thể trả tài liệu đã mượn hoặc nếu quý vị có câu hỏi nào về dịch vụ gia hạn tự động.