Sự kiện và lớp học

Ví dụ: 10/18/2021
Ví dụ: 10/18/2021

Chủ nhật, tháng 11, ngày 28, 2021

10:00 giờ sáng

2:00 giờ chiều

Thứ ba, tháng 11, ngày 30, 2021

2:00 giờ chiều

2:30 giờ chiều

3:00 giờ chiều

3:30 giờ chiều

5:30 giờ chiều

  • Talk Time tại Online Xem mô tả chương trình để biết chi tiết ghi danh.

7:00 giờ chiều

Thứ tư, tháng 12, ngày 01, 2021

3:00 giờ chiều

  • Talk Time tại Online Xem mô tả chương trình để biết chi tiết ghi danh.

4:00 giờ chiều

5:15 giờ chiều

Thứ năm, tháng 12, ngày 02, 2021

9:30 giờ sáng

4:00 giờ chiều

Thứ sáu, tháng 12, ngày 03, 2021

4:00 giờ chiều

Chủ nhật, tháng 12, ngày 05, 2021

10:00 giờ sáng

2:00 giờ chiều

Thứ ba, tháng 12, ngày 07, 2021

3:30 giờ chiều

5:30 giờ chiều

  • Talk Time tại Online Xem mô tả chương trình để biết chi tiết ghi danh.

Thứ tư, tháng 12, ngày 08, 2021

3:00 giờ chiều

  • Talk Time tại Online Xem mô tả chương trình để biết chi tiết ghi danh.

4:00 giờ chiều

5:15 giờ chiều

Thứ năm, tháng 12, ngày 09, 2021

9:30 giờ sáng

4:00 giờ chiều

Chủ nhật, tháng 12, ngày 12, 2021

10:00 giờ sáng

2:00 giờ chiều

Thứ hai, tháng 12, ngày 13, 2021

5:00 giờ chiều

Thứ ba, tháng 12, ngày 14, 2021

3:30 giờ chiều

5:30 giờ chiều

  • Talk Time tại Online Xem mô tả chương trình để biết chi tiết ghi danh.

Thứ tư, tháng 12, ngày 15, 2021

3:00 giờ chiều

  • Talk Time tại Online Xem mô tả chương trình để biết chi tiết ghi danh.

4:00 giờ chiều

5:15 giờ chiều

Thứ năm, tháng 12, ngày 16, 2021

9:30 giờ sáng

4:00 giờ chiều

7:00 giờ chiều

Pages